คุณภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความสะอาด

คุณภาพสำหรับกระดาษ Machined Glazed Paper สำหรับบรรจุภัณฑ์ Hygienic

กระดาษ Machine Glazed เพื่อบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความสะอาด และปลอดภัย (Hygienic packaging) ของ SNP โดดเด่นด้วยคุณสมบัติสะอาด ปลอดภัยเหมาะกับวัสดุที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ซึ่งต้องการคุณสัมบัติด้านความความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย รวมถึงควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP

กระดาษ Machine Glazed จาก SNP สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เพราะควบคุมความสะอาดและปลอดภัย ด้วยระบบ มาตรฐาน ISO9001 และ GMP (Flexible and Fibre Based for food)